โครงการวิจัยด้านการประมงที่ยั่งยืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInnocencio E. Buot, Jr., "CONNECTING FRAGMENTED MANGROVE PATCHES USINGBIODIVERSITY OF RANONG COASTAL LANDSCAPE,THAILAND", J. Wetlands Biodiversity , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 7-15
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Saitoh , exK. Matsumoto, "Variability of Chlorophyll-a and SST at Regional Seas Level in Thai Waters using Satellite Data", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 35-44
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", 49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Saitoh , exK. Matsumoto, "Monitoring of Chlorophyll-a Variability from Satellite Images in Thailand at Regional Seas Level", Workshop of fostering program for young and female researchers in sustainable fisheries sciences in Southeast Asia, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย