โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing for Mangrove Landscape Pattern Identification on the Coast of Ranong, Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 182-190
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVincents P. Siregar, "Identification of Mangrove Patches and Its Species Using Remote Sensing and Field Method in Ranong Province, Thailand", Jurnal Akuatik, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 19-22
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCarmelita M. Rebancos, "Local Knowledge and Utilization of Mangrove Resources in the Three Districts of Ranong, Thailand", Journal of Nature Studies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 161-166
Publish Year National Journal 6
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot Jr, "Mangrove Vegetation Zones in Ranong Coastal Wetland Ecosystem, Thailand", KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 14-28
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, exวียวัฒน์ ใจตรง, "A preliminary study on soil property in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-8
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBuot, IE, "Clustering of mangrove dominant species in Ranong, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010, หน้า 41-51
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mangrove Patch Restoration option in the Ranong Coastal Zone", Naresuan Agriculture Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ Suppl, สิงหาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 362-367
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, exInocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 51-58
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวียะวัฒน์ ใจตรง, "สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 98-106
Publish Year International Conference 8
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exI.E. Buot, "Mangrove Habitat Restoration and Management in Ranong Province, Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific Conference and World Small-Scale Fisheries Congress, 17 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBuot, I.E., "Coastal landscape restoration in Ranong mangrove forest, Ranong province, Thailand", Developing Tomorrow’s Leaders in Agriculture and Rural Development: Responding to the Challenges of Globalization, 27 - 28 พฤศจิกายน 2008, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "Establishing Biodiversity Corridor in the Mangrove Forest in Ranong, Thailand", 8th National Annual Scientific Convention of PSSN, 5 - 10 พฤษภาคม 2008, Ilocos Norte สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "The Mangrove Zonation and Its Biodiversity in Ranong, Thailand", Scientific Meeting on the Environment: Trends, Issues, and Challenges, 1 กุมภาพันธ์ 2008, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInocencio E. Buot, Jr., "Ecotourism in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand", 8th National Annual Scientific Conference of PSSN, 5 - 10 พฤษภาคม 2008, Ilocos Norte สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNiyom Chanthalangsy, "The Nam Ngum Watershed Biodiversity and Resources Management in Lao PDR", Philippines Society for The Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCamelita M. Rebancos, "Rehabilitation of the Pagsanjan-Lumban River System Through the Participation of Local Government Units (LGUs)in Laguna Province", Philippines Society for the Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2006 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tourism in the Mangrove Forest in Thailand", Ecotourism for Community Livelihood and Environmental Protection, 25 สิงหาคม 2006, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเส้นทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองโดยการประยุกต์ใช้การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2551, 21 - 23 มกราคม 2009, เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7, 29 - 30 กรกฎาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNataniel C. Bantayan, "รีโมทเซนซิ่งและวิธีภาคสนามเพื่อประโยชน์สำหรับการจำแนกพืชพรรณ กรณีศึกษาบริเวณเทือกเขามาคิลิง ลากูนา ประเทศฟิลิปปินส์", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2550, 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mangrove Zonation in Ranong Coastal Ecosystem - Thailand", AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG , 2012