โทรด่วนแบบไร้สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์, exฉัตรชัย จองแก้ว, "โทรด่วนแบบไร้สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี", The 2011 International Computer Science and Engineering Conference, 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย