การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่

Publish Year National Conference 1
2010 exภาณุมาศ โยธามาตย์, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น), 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย