การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและการพัฒนาไข่ในรอบปีของปลาดุกอุยเพศเมีย (Clarias macrocephalus)

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes in serum concentration of dopamine, 17?-estradiol and progesterone during reproductive cycle of G?nther’s walking catfish (Clarias macrocephalus)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 10-16