โครงการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า