ผลของจุนสีต่อเหงือกของกุ้งฝอย

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของจุนสีต่อเหงือกและกล้ามเนื้อของกุ้งฝอย", วารสารวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ปีที่2 ฉบับที ่1 2556, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 21-26