อนุกรมวิธนาของไรสี่ขาในประเทศไทย

Publish Year International Journal 6
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKonvipasruang, Ploychompoo, exAmrine, J. W., Jr., "New eriophyoid mites from Thailand", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 55-78
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJames W. Amrine, Jr.., "Two new genera and one new assignment of eriophyoid mites (Acari:Eriophyoidea) from Thailand", Persian Journal of Acarology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 35-49
2015 exKonvipasruang, Ploychompoo, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Two new genera and four new species of Diptilomiopidae from Thailand", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, เมษายน 2015, หน้า 297-312
2014 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJim W. AMRINE, "A new genus, two new species, and a new generic name of Phyllocoptine mites (Acari: Eriophyidae) infesting Yang-na, Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don (Dipterocarpaceae) in Thailand.", Journal of the Acarological Society of Japan, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 15-28
2012 exKonvipasruang, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exAmrine, JW, exOchoa, R, exBauchan, G, exPratt, P, "A new species, Aceria neopaederiae (Acari: Eriophyidae), infesting Paederia foetida L. (Rubiaceae) in Thailand, Hong Kong and Singapore", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 191-201
2012 exPloychompoo Konvipasruang, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exJ.W. AMRINE, Jr., "Redescription of seven species of eriophyoid mites from bamboo(Poaceae, Bambuseae) in Thailand", Journal of the Acarological Society of Japan, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 67-94
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJames W. AMRINE, "Present status of eriophyoid mites in Thailand", J. Acarol. Soc. Jpn., ปีที่ 25, ฉบับที่ S1, มีนาคม 2016, หน้า 83-107