การพัฒนาเเบบจำลองของอุปกรณ์เเฟคทส์ชั้นสูงสำหรับการจำลองระบบไฟฟ้า

Publish Year International Journal 13
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of the Static Var Compensator and R/X ratio of short transmission line on transient stability of single machine infinite bus system", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2012, หน้า 468-471
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of R/X ratio of the short transmission line on transient stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 365-367
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Transient stability of the power system with the exact long transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 368-371
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the critical clearing time of power system with synchronous machine model including saliency", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 227-230
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The mathematical model and simulation of thyristor controlled series capacitor in medium transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 429-495
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-Voltage Characteristics of Power System with the Medium Transmission Line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 1534-1537
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The mathematical model of power system with Static Var Compensator in long transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 846-850
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "STATCOM control strategy based on Lyapunov energy function and fuzzy logic control for improving transient stability of multimachine power system", WSEAS Transactions on Circuits and Systems , ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 159-168
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-voltage characteristics of power system with the short transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2012, หน้า 906-908
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of medium transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, กันยายน 2012, หน้า 1602-1605
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of long transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1491-1495
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-Voltage characteristics of power system with the long transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, กันยายน 2012, หน้า 1534-1537
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Critical Clearing Time of Power System EquippedWith a Series FACT Devices", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 937-940