การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง