การบีบอัดเสียงพูดภาษาวรรณยุกต์บนพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคชันที่สามารถปรับระดับอัตราการเข้ารหัสได้

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tonal Language Speech Compression Based on a Bitrate Scalable Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Coder", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 154-158