โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อยาต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exสิทธ์ ใจสงฆ์, exศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์, exธัญมน สังข์ศิริ, "โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย