ทดสอบประสิทธิภาพการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันของเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียที่ตรึงบนแผ่นโพลีเอสเทอร์