การศึกษาการปรับปรุงและซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีใหม่

Publish Year National Conference 1
2012 exณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประเสริฐ ศิรินรานันตร์, exวิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, "การซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วนยวิธีแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย