การศึกษาพฤติกรรมความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานกรมทางหลวงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ