การสังเกตการณ์และประเมินผลกระทบของภัยแล้งที่มีต่อข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ