ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินและการกระจายของไม้พื้นล่างในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประทักษ์ พาโคกทม, exนายพิธีกร สุภาวงศ์, exนายขจร สุริยะ, "ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินในสวนป่าไม้ต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการ "ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555", 31 ตุลาคม 2012, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย