ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้บีจีเนียส (B-genius)ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2553