การปรับปรุงตัวแบบพลศาสตร์การประมงในการประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของสัตว์น้ำเขตร้อน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายอภิรักษ์ สงรักษ์, "Selectivity of traps for blue swimming crab in Trang province", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2013, หน้า 36-42
Publish Year National Conference 2
2015 exวุฒิชัย อุดมวงษ์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณอายุลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนิรชา อยู?เจริญ, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาการกินอาหารของลูกปลาวัยรุ่นในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนบน จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย