เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Optimization of Manufacturing Conditions for Activated Carbon from Coffee (Coffea Arabica L.) Bean Waste by Chemical Activation", Materials Science Forum, ปีที่ 658, ฉบับที่ 2010, กรกฎาคม 2010, หน้า 113-116
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Effect of Additives on Mechanical Properties and Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber Reinforced Epoxy Pipes", The International Conference on Advanced Polymer Matrix Composites (Compo2010), 10 - 15 กรกฎาคม 2010, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Characteristics of Activated Carbon Prepared from Physic Nut (Jatropha Curcas L.) Waste by Magnesium Chloride Activation", The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-6), 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย