การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Receptor for Activated Protein Kinase (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ