ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 exPenchart, K., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exWajjawalku, W., "Genetic diversity of selected pheasant species in captive conditions", European Journal of Scientific Research, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 190-199
Publish Year National Journal 1
2011 exกฤตยาพร เพ็ญชาติ, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าในสภาพกรงเลี้ยง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 56-71
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ชนิดเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่", Noninvasive investigation of wildlife biodiversity, 18 - 20 สิงหาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย