โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นระยะที่ 1: ผลิตภัณฑ์น้ำหมักเช็ง

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exChatree Krabuanrat, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน", HealthGIS: Mapping, Monitoring and Managing Health Bangkok, Thailand 21-23 August 2013 , 23 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย