ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค