ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจถอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1