ศึกษาความต้องการกิจกรรมเสริมพิเศษนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ