โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนแห่งสถานที่

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Examining Presencesช of Place through Three Worldviews", หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2009 - ธันวาคม 2010, หน้า 39-56
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inbetween Place as Fabricating Embodied Networks in Life-Space", Hawaii International Conference on Social Sciences, 2 - 5 มิถุนายน 2010, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา