การวิจัยการลดพลังงานในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแป้งโดยใช้กระบวนการแบบขั้นตอนเดียวที่ไม่ใช้ความร้อน