โครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก

  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2552-2555)

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์