ไวยากรณ์ภาษาย่อยของไทยตามชั้นอาชีพ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดของคำกับระดับช่วงชั้นอาชีพ", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, 12 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย