โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุย