สมบัติเรขาคณิตบางประการของปริภูมิผลบวกตรงมูเวียลัก-ออร์ลิกซ์