การเพิ่มปริมาณและการหาลำดับเบสของชิ้นส่วนโทรโปไทโอซินจากกุ้งก้ามกราม