การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม