ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)

Publish Year International Journal 4
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "SEM image analysis for characterization of sand grains in Thai paddy soils", Geoderma, ปีที่ 156, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 20-31
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ex R.J. Gilkes , "Quartz Sand Grain Size and Surface Morphology in some Tropical Soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 41-60
2008 exPrakongkep, N, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSmirk, M, exGilkes, RJ, "The geochemistry of Thai paddy soils", GEODERMA, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2008, หน้า 310-324
2007 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Smectite in selected Thai paddy soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2007, หน้า 27-36
Publish Year National Journal 1
2007 exNattaporn PRAKONGKEP, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Micromorphological Properties of Thai Paddy Soils", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 42-48
Publish Year International Conference 2
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "A comparison of extraction methods to assess potassium availability for Thai upland soils", 19th World Congress of Soil Science, 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane อื่นๆ เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอิบ เขียวรื่นรมณ์, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "Relationship between K release from clay fraction to NaTPB solution and properties of clay for Thai upland soils", Australian Clay Minerals Society Conference, 7 - 8 สิงหาคม 2010, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 3
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเอิบ เขียวรื่นรมณ์, exทิมทอง ดรุณสนธยา, exR.J. Gilkes, "Potassium Availability in upland soils under tropical monsoonal environment", RGJ-PHD Congress XI, 1 เมษายน 2010 - 3 เมษายน 1989, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "สมบัติทางจุลสัณฐานวิทยาของดินนาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exณัฐพร ประคองเก็บ, exR.J. Gilkes, "แร่เคโอลิไนต์ในดินนาประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย