แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2009 exจุฑามาศ แก้วมโน, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, exR.J. Gilkes, "Aggregate stability of salt-affected kaolinitic soils on the North-east Plateau, Thailand", Australian Journal of Soil Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, พฤศจิกายน 2009, หน้า 688-696
Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, exเอิบ เขียวรื่นรมณ์, exจุฑามาศ แก้วมโน, exR.J. Gilkes, "Chemistry and clay mineralogy of Thai Natraqualfs ; Soil Solutions for a Changing World", the 19th World Congress of Soil Science, 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2009 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, exจุฑามาศ แก้วมโน, exR.J. Gilkes, "Agricultural potential of salt affected soils in Northeast Plateau, Thailand", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย