การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชั้นสูงเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Fast Decoupled Power Flow for Power System with High Voltage Direct Current Transmission Line System", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2010, หน้า 1254-1256
2009 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of UPFC to Increase Transient Stability of Inter-Area Power System", Journal of computers, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2009, หน้า 283-287
Publish Year National Journal 2
2009 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "control strategy of static var compensators for improving stability of system oscillating near stability limit", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 254-270
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "TRANSIENT ENERGY DISSIPATION OF POWER SYSTEM WITH A STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 93-104