ชุดทดลองบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์เพื่อการขจัดสีย้อมรีแอกทีฟ

Publish Year National Journal 1
2008 exธนสิริ มีชัย, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการกำจัดสีย้อมผ้าประเภทรีแอกทีฟของ Burkholderia glumae ", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2008
Publish Year National Conference 2
2009 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธัญวัชร์ นาคชุบทอง, "ชุดทดลองบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์เพื่อการขจัดสีย้อมรีแอคทีฟ", นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลย ีทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS52 "งานวิจัยสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ", 26 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธนสิริ มีชัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodegradative characteristics of commercial inocula for decolorization of reactive dyes. ", Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students, 28 - 30 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย