ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวเสาวณิต วิงวอน, รองศาสตราจารย์, "ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย