การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าภายในของไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณี: ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง