ระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี