การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ (Bi,Pb)Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตบีน

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exChirawat Kluenrat, exViboon Pumchuchit, "Vanadium-Lead Doped Bi-2223 Superconductor.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 28-34