การตกผลึกจลน์แบบไอโซเทอร์มัลของสารผสมพอลิพรอพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนต

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exThanate Sukkamart, exPhanom Kadrun, "Differential Scanning Calorimetric Studies of Non-isothermal Crystallization of HDPE and HDPE/CaCO3 Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 776-783
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความร้อนโน้มถ่วงของสารประกอบพอลิพรอพิลีน และพอลิพรอพิลีน/แคลเซียมคาร์บอเนต", การประชุมวิชาการ ครั้งที่49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย