สาเหตุการตายของหอยเชอรี่เนื่องจากจุนสี

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบสารตกค้างของจุนสีในหอยเชอรี่", วารสารวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ปีที่2 ฉบับที ่3 2556, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 124-131