การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและแมกนีโตรีซิสทิฟของฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์ด้วยการสปัตเตอริ่งเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์