โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์