ผลเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์: กรณีประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย