โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา