การศึกษาสมบัติฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์เมื่อเจือธาตุโคบอล