การเลือกสายอากาศส่งและการแบ่งนับบีมฟอร์มมิ่งในระบบไร้สายแบบป้อนกลับ

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Quantized transmit beamforming with antenna selection in a MIMO channel", Proceedings of the 2009 ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC 2009, 21 - 24 มิถุนายน 2009, Leipzig อื่นๆ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี